Doradztwo finansowe

 

Jesteśmy gotowi wesprzeć Państwa w zidentyfikowaniu potencjalnych źródeł finansowania realizowanych przez Państwa zadań i projektów. Wykonamy niezbędne analizy w celu wyboru optymalnej struktury finansowania projektów, zarówno ze środków krajowych, jak i unijnych. Mamy doświadczenie w doborze źródeł finansowania projektów.

Świadczymy także usługi doradcze z zakresu finansów i księgowości w zakresie:

  • optymalizacji kosztów działalności i przegląd kontroli wewnętrznej spółek,
  • przeglądu i analizy wyników finansowych firm oraz struktury aktywów i pasywów,
  • doradztwa księgowego w zakresie wdrożenia i spełnienia wymogów Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) oraz raportowania dla potrzeb Grupy,
  • doradztwa w zakresie spełnienia wymagań Sarbanes-Oxley Act, polegającego m.in. na pomocy w zaprojektowaniu struktur organizacyjnych w celu wdrożenia audytu wewnętrznego, a także przeglądzie istniejących mechanizmów i procedur kontroli wewnętrznej w spółce.

 

Nasze referencje:...
...