Opracowania ekofizjograficzne

 

Oferujemy sporządzenie opracowań ekofizjograficznych, przygotowywanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych.

Według zapisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska opracowanie ekofizjograficzne jest dokumentem sporządzanym na potrzeby studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz planu zagospodarowania przestrzennego województwa, charakteryzującym poszczególne elementy przyrodnicze na obszarze objętym studium lub planem i ich wzajemne powiązania.


...
...