Plan gospodarki odpadami

 

Plan Gospodarki Odpadami przygotowany przez nas jest zgodny z wymogami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, a także przepisami wykonawczymi zawartymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami.

Prace związane z opracowaniem Planu Gospodarki Odpadami podzielone są na dwa etapy. W pierwszym etapie wykonywana jest diagnoza stanu aktualnego w oparciu o zgromadzone dane i przygotowany jest projekt Planu Gospodarki Odpadami. W drugim etapie zakłada się przekazanie, w porozumieniu z Urzędem, projektów dokumentów do konsultacji i zaopiniowania. Po uzyskaniu stosownych opinii przygotowane są ostateczne wersje dokumentów, będące podstawą do uchwalenia przez uprawnione do tego organy.


...
...