Plan usuwania azbestu

 

Opracowanie Planu Usuwania Azbestu związane jest z realizacją zapisów zawartych w Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032, przyjętym przez Radę Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej 14 lipca 2009 roku. Celem jego realizacji jest usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest. Zgodnie z treścią Programu do zadań jednostek samorządu terytorialnego należy opracowanie i aktualizacja inwentaryzacji oraz planów usuwania azbestu.

Podstawą do pozyskania przez jednostki samorządu terytorialnego środków finansowych ze źródeł zewnętrznych na bezpieczne eliminowanie z użytkowania wyrobów azbestowych, jest przeprowadzenie rzetelnej inwentaryzacji oraz opracowanie planu usuwania wyrobów azbestowych.

Na zlecenie Ministerstwa Gospodarki opracowaliśmy i przekazaliśmy w latach 2008-2009 do wszystkich urzędów miast i gmin, starostw powiatowych i urzędów marszałkowskich w Polsce Poradnik pt. Finansowanie usuwania azbestu ze środków krajowych i unijnych.

Do opracowania Planów Usuwania Azbestu wykorzystujemy narzędzia GIS, które wspomagają proces inwentaryzacji i analizy danych. Szczegółowa inwentaryzacja ilości obiektów zawierających azbest wykonywana jest w terenie z wykorzystaniem podkładów mapowych.

Na życzenie Klienta, oferujemy także sporządzenie Prognozy oddziaływania na środowisko, która przygotowywana jest zgodnie z zapisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Głównym celem opracowania takiej prognozy jest określenie skutków dla środowiska i zdrowia ludzi, jakie mogą wystąpić w wyniku realizacji zadań przewidzianych w Planie Usuwania Azbestu.

Posiadamy doświadczenie w przygotowywaniu Planów Usuwania Azbestu dla jednostek administracji samorządowej z terenu różnych województw.

Konkurs Azbest 2012! 

 

Nasze referencje:

 

 

...
...