Program opieki nad zabytkami

 

Nasi specjaliści służą Państwu doświadczeniem i pomocą w opracowaniu Gminnych Programów Opieki nad Zabytkami. Dokument taki jest niezwykle cennym materiałem, pozwalającym na włączenie zagadnień związanych z opieką nad zabytkami do zadań realizowanych przez lokalne władze. Wskazuje także możliwe źródła finansowania realizacji tych działań.

Celem opracowania Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami jest:

  • włączenie zagadnień ochrony zabytków do systemu zadań strategicznych, wynikających z koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju,
  • uwzględnianie uwarunkowań ochrony zabytków, w tym krajobrazu kulturowego i dziedzictwa archeologicznego, łącznie z uwarunkowaniami ochrony przyrody i równowagi ekologicznej,
  • zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu ich zachowania,
  • wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego,
  • podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb społecznych, turystycznych i edukacyjnych oraz wspieranie inicjatyw sprzyjających wzrostowi środków finansowych na opiekę nad zabytkami,
  • określenie warunków współpracy z właścicielami zabytków, eliminujących sytuacje konfliktowe związane z wykorzystaniem tych zabytków,
  • podejmowanie przedsięwzięć umożliwiających tworzenie miejsc pracy związanych z opieką nad zabytkami.


Opracowaliśmy Programy Opieki nad Zabytkami dla gmin z terenu różnych województw, uzyskując pozytywne opinie wojewódzkich konserwatorów zabytków.

Nasze referencje:...
...