WGS84 geoinformatyka stosowana

WGS84 Polska Sp. z o.o. jest firmą konsultingową, świadczącą usługi z zakresu geoinformatyki, zarządzania i finansów.

Inwentaryzacja

azbestowych pokryć dachowych

Opracowanie Planu Usuwania Azbestu związane jest z realizacją zapisów zawartych w Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032, przyjętym przez Radę Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej 14 lipca 2009 roku. Celem jego realizacji jest usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest. Zgodnie z treścią Programu do zadań jednostek samorządu terytorialnego należy opracowanie i aktualizacja inwentaryzacji oraz planów usuwania azbestu.

Konkurs Azbest – przygotowujemy wnioski.

Inwentaryzacja


Podstawą do pozyskania przez jednostki samorządu terytorialnego środków finansowych ze źródeł zewnętrznych na bezpieczne eliminowanie z użytkowania wyrobów azbestowych, jest przeprowadzenie rzetelnej inwentaryzacji oraz opracowanie planu usuwania wyrobów azbestowych.

Kartowanie

Do opracowania Planów Usuwania Azbestu wykorzystujemy narzędzia GIS, które wspomagają proces inwentaryzacji i analizy danych. Szczegółowa inwentaryzacja ilości obiektów zawierających azbest wykonywana jest w terenie z wykorzystaniem podkładów mapowych.

Doświadczenie

Na zlecenie Ministerstwa Gospodarki opracowaliśmy i przekazaliśmy w latach 2008-2009 do wszystkich urzędów miast i gmin, starostw powiatowych i urzędów marszałkowskich w Polsce Poradnik pt. Finansowanie usuwania azbestu ze środków krajowych i unijnych.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Plan gospodarki niskoemissyjnej (PGN) jest dokumentem strategicznym, wyznaczającym kierunki i działania zmierzające do zrównoważonego rozwoju poprzez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, ograniczanie zużycia energii i zwiększenia udziału energii ze źródeł odnawialnych.

Opracowujemy inwentaryzacje bazowe (BEI), inwentaryzacje  kontrolne (MEI), plany gospodarki niskoemisyjnej, aktualizacje planów gospodarki niskoemisyjnej, raporty z podjętych działań w ramach okresów kontrolnych.

Ochrona zabytków

Ewidencjonowanie zabytków jest często ostatnią szansą opisania, utrwalenia i uratowania znikających z naszego krajobrazu historycznych obiektów. Sporządzenie gminnej ewidencji zabytków pozwoli gminie na zdobycie aktualnej i kompleksowej wiedzy o stanie zachowania obiektów zabytkowych, zarówno budynków, dworów, zespołów folwarcznych, parków, jak i kościołów, cmentarzy czy kapliczek.

Opracowujemy Gminne Ewidencje Zabytków i Programy Opieki nad Zabytkami.

Projekt B+R
„Budowa systemu identyfikacji dachów azbestowo-cementowych z wykorzystaniem uczenia maszynowego”

WGS84 Polska Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Budowa systemu identyfikacji dachów azbestowo-cementowych z wykorzystaniem uczenia maszynowego” w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Celem projektu jest budowa systemu identyfikacji azbestowo-cementowych pokryć dachowych, w którym wykorzystane zostaną uczenie maszynowe i dane przestrzenne. Oczekiwanym rezultatem projektu będzie opracowanie metody estymacji powierzchni i rozmieszczenia dachów azbestowo-cementowych z użyciem splotowych sieci neuronowych oraz zdjęć lotniczych.

Termin realizacji: 01.10.2021 – 31.12.2023
Kwota dofinansowania: 1 371 477,49 PLN, wkład własny: 382 336,40 PLN

WGS84 Polska

Nasza Misja

Wyjaśniać GIS, asystując przy wdrożeniach. Dzielić się doświadczeniem, budując wiedzę.

Nasza Wizja

Stać się organizacją zdolną służyć każdej instytucji otwartej na nowe technologie GIS.

Najcenniejszym aktywem naszej firmy jest wiedza ekspercka. Pracownikami i współpracownikami firmy są m.in. osoby legitymujące się doktoratami z zakresu nauk o Ziemi oraz dyplomami MBA, ACCA i PRINCE2.

Zespół fachowców firmy WGS84 buduje swoją przewagę konkurencyjną w oparciu o unikalną wiedzę z zakresu m.in:

  • przetwarzania map cyfrowych,
  • pozyskiwania informacji geograficznej z różnych źródeł,
  • analizy i systematyzowania informacji przestrzennej,
  • analiz przy użyciu technik teledetekcji (Remote Sensing) oraz cyfrowej fotogrametrii (Digital Photogrammetry),
  • geografii, kartografii, geodezji, informatyki, zarządzania, finansów i prawa.

Kontakt

WGS84 Polska Sp. z o.o.
ul. Warszawska 14 lok. 5
05-822 Milanówek
tel.: (22) 670 24 29
biuro@wgs84.pl

Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000263041.
Kapitał zakładowy w całości opłacony w wysokości 50 000 zł.

NIP 521-339-87-04, REGON 140614251